OIR, AIR, EIR, BEP và CDE trong BIM

Bài viết này giúp bạn đọc thấy được mối quan hệ giữa các nhân tố chính trong quản lý thông tin, giúp xây dựng và làm việc với tiến trình BIM một cách hiệu quả.OIR, AIR, EIR, BEP và CDE trong BIM Mỗi đơn vị có kế hoạch ứng dụng BIM cần phải xem xét đầy đủ các yếu tố dưới đây, khi đó nguồn thông tin trong mô hình mới thực sự được khai thác cho toàn bộ vòng đời dự án của dự án. Một số tên viết tắt
 • OIR: Organisational Information Requirements
 • AIR: Asset Information Requirements
 • EIR: Employer's Information Requirements
 • AIM: Asset Information Model
 • PIM: Project Information Model
 • BEP: BIM Execution Plan
 • CDE: Common Data Environment

Mối quan hệ giữa các nhân tố

Thông tin chiến lược trong OIR

 • Tối ưu hóa chiến lược và kế hoạch quản lý tài sản
 • Đánh giá lợi ích tài chính của các hoạt động cải tiến theo kế hoạch
 • Mô hình hóa tài sản để hỗ trợ việc ra quyết định
 • Xác định ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các tài sản bị hỏng
 • So sánh chi phí vòng đời của các phương án đầu tư khác nhau
 • Xác định thời điểm hết hiệu lực bảo hành
 • Xác định thời điểm kết thúc giá trị kinh tế của tài sản
 • Xác định chi phí của các hoạt động cụ thể

Thông tin tiêu biểu trong AIR

 • Điều kiện và các nhiệm vụ của tài sản
 • Điều kiện và các mục tiêu hiệu quả hoặc tiêu chuẩn thực hiện
 • Các chỉ số hoạt động chính
 • Các tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến tài sản
 • Lập kế hoạch tiếp cận và lịch làm việc
 • Chi tiết các nhiệm vụ cần thực hiện
 • Hướng dẫn công việc cùng với các hồ sơ và yêu cầu báo cáo, các nghĩa vụ pháp lý, cân nhắc tính an toàn và môi trường
 • Đánh giá rủi ro công việc và các biện pháp kiểm soát
 • Các tiêu chí đánh giá sự không phù hợp và các hành động cần thực hiện
 • Thời điểm kiểm tra, bảo trì lần cuối
 • Danh sách các tác vụ bị lỗi sai
 • Hồ sơ lịch sử các công việc bảo trì theo kế hoạch/không theo kế hoạch được thực hiện

Nội dung cần thiết của EIR

 • Về mặt kỹ thuật
  • Nền tảng phần mềm
  • Định dạng trao đổi dữ liệu
  • Tọa độ
  • Mức độ chi tiết (tổng thể)
  • Mức độ chi tiết (thành phần)
  • Đào tạo
 • Về mặt quản lý
  • Tiêu chuẩn
  • Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan
  • Lập kế hoạch công việc và phân chia dữ liệu
  • Bảo mật
  • Quá trình phát hiện và phối hợp
  • Quá trình hợp tác
  • Các cuộc họp đánh giá mô hình
  • Quản lý thiết kế xây dựng hiệu quả, an toàn
  • Việc tuân thủ kế hoạch
  • Chiến lược chuyển giao thông tin của tài sản
 • Về mặt thương mại
  • Thời gian chuyển giao thông tin
  • Khách hàng chiến lược
  • Định nghĩa kết quả của mô hình BIM/toàn dự án
  • Đánh giá năng lực BIM một cách cụ thể

Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)

OIR, AIR, EIR, BEP và CDE trong BIM
 • Phản hồi đối với EIR
 • Đánh giá nhóm/ năng lực - quy trình công nghệ - con người
 • Vai trò và trách nhiệm
 • Chiến lược điều phối
 • Trước khi ký hợp đồng, bản BEP sẽ được gửi bởi các nhà cung cấp tiềm năng
 • Sau khi ký hợp đồng, bản BEP sẽ tiếp được phát triển chi tiết bởi nhà cung cấp được chọn
Chi tiết nội dung của BEP, bạn đọc có thể tham khảo bài viết khác tại đây  << click

Môi trường dữ liệu chung CDE

OIR, AIR, EIR, BEP và CDE trong BIM Chi tiết nội dung về CDE, bạn đọc có thể tham khảo bài viết khác tại đây  << click Biên soạn: Admin
FEATURED TOPIC