BIM Execution Plan (BEP) là gì?

BIM Execution Plan là gì? Nó dùng để làm gì? Hình thức của nó trước và sau khi ký hợp đồng BIM là gì? Những ai có trách nhiệm liên quan? Sự phát triển của một kế hoạch như vậy, để tạo điều kiện quản lý thông tin cho dự án BIM, được đưa ra trong PAS 1192-2: 2013. Nó được định nghĩa như là một "kế hoạch được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp để giải thích các khía cạnh mô hình thông tin của một dự án sẽ được thực hiện như thế nào". BIM Execution Plan (BEP) là gì? Kế hoạch, thường được viết tắt là BEP hoặc BxP, được phát triển cả trước và sau hợp đồng và được chuẩn bị để đáp ứng với các Yêu cầu Thông tin của chủ đầu tư (Employer's Information Requirements - EIR). BEP sẽ trình bày chi tiết các sản phẩm dự án được quy định trong hợp đồng và yêu cầu trao đổi thông tin chi tiết trong một giao thức BIM, chẳng hạn như giao thức CIC BIM (một hiệp định pháp lý bổ sung được đưa vào hợp đồng xây dựng và dịch vụ chuyên nghiệp thông qua một sửa đổi đơn giản).

Bản kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng gồm những gì?

Bản kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng được thiết kế để đáp ứng Yêu cầu Thông tin của chủ đầu tư (EIR). EIR đưa ra các thông tin yêu cầu tại các thời điểm trong một dự án, mà cần phải có các quyết định quan trọng. Tài liệu tóm tắt về dự án chỉ đưa ra định nghĩa của tài sản xây dựng được mua sắm, còn EIR định nghĩa thông tin về tài sản xây dựng mà chủ đầu tư muốn mua. Mục đích là để đảm bảo thiết kế được phát triển phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư và họ có thể vận hành tài sản một cách hiệu quả. Bản kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng nên giải quyết mọi yêu cầu trong EIR và đưa ra Kế hoạch Thực hiện Dự án (Project Implementation Plan - PIP), các mục tiêu của dự án cho sự cộng tác, việc mô hình thông tin và những cột mốc quan trọng của dự án. Nó cũng chỉ rõ thông tin dự án sẽ được tích hợp và chuyển giao như thế nào sau này.

Bản kế hoạch thực hiện BIM sau hợp đồng gồm những gì?

Một khi hợp đồng đã được trao thầu, nhà thầu phải đưa ra một cách toàn diện các thông tin được yêu cầu trong bản Yêu cầu Thông tin của chủ đầu tư và nó sẽ được cung cấp như thế nào. Bản kế hoạch này cần phải có nhiều sự đóng góp hơn từ đơn vị thiết kế chính đã được chỉ định. BEP nên liệt kê các mục tiêu đã được thống nhất cho việc cung cấp, trao đổi, sử dụng lại và chuyển giao kịp thời cho chủ đầu tư. Nó cũng sẽ liệt kê tất cả các yếu tố đã được thống nhất trong EIR (tham khảo tài liệu BS 1192:2007, PAS 1192-2:2013).

Ai chịu trách nhiệm về BEP khi nhiều nhà cung cấp được chỉ định?

Trường hợp một hợp đồng đã chỉ định một số nhà cung cấp, có thể sẽ là một Kế hoạch Thực hiện BIM chính (chịu trách nhiệm về việc sản phẩm, được đưa ra trong các tài liệu bổ nhiệm). Các BEPs tiếp theo từ những người được bổ nhiệm sau đó phải phối hợp với Kế hoạch Thực hiện BIM chính này.

Những khía cạnh nào cần được nêu ra?

Có rất nhiều điều cần cân nhắc khi xác định thông tin được quản lý, lập kế hoạch và tài liệu như thế nào, những phương pháp và thủ tục tiêu chuẩn nào sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin. BEP cần bao gồm các vai trò và trách nhiệm đã được thống nhất (các cơ quan liên quan và quá trình phê duyệt), một chiến lược cho các sản phẩm chính và những thông tin hiện có sẽ được sử dụng, và một hướng dẫn cho các cột mốc quan trọng của dự án. BIM Execution Plan (BEP) là gì? Các quá trình hợp tác (bao gồm cả mô hình) nên được đặt ra với trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch thực hiện dự án sửa đổi (PIP) và kế hoạch chuyển giao thông tin chi tiết (Task Information Delivery Plan - TISP) - thể hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của từng nhà cung cấp. Kế hoạch cung cấp thông tin tổng thể (Master Information Delivery Plan - MIDP) xác định khi nào cần chuẩn bị thông tin dự án (người nào và sử dụng những quy trình và thủ tục nào) cũng cần thiết. BIM Execution Plan (BEP) là gì? BEP cũng nên trình bày chi tiết thủ tục làm việc. Phần khối lượng trong BIM sẽ được quản lý và duy trì như thế nào? Cách thức đặt tên tệp ra sao? Những dung sai cho phép nào được đặt ra và những dữ liệu thuộc tính nào cần thiết? Các chú thích, chữ viết tắt và các biểu tượng cũng sẽ được yêu cầu để tránh nhầm lẫn. Bạn cũng cần xác định phần mềm sẽ được sử dụng, các định dạng dữ liệu sẽ được sử dụng để trao đổi và các hệ thống quản lý dữ liệu sẽ được sử dụng. Biên soạn: Admin
FEATURED TOPIC