BIM Profiles: Vai trò và trách nhiệm

Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều bài viết liên quan tới hồ sơ BIM, vị trí, vai trò và trách nhiệm của BIM trong một tổ chức. Một trong số đó có tính chất kỹ thuật quá cao hoặc tập trung nhiều vào công cụ phần mềm và các tính năng hoặc chỉ đơn giản là mô hình 3D và phát hiện va chạm... Một số khác đã bắt đầu nắm bắt, thúc đẩy hợp tác và quản lý thông qua các kế hoạch thực hiện BIM (BEP), xây dựng các tiêu chuẩn, các quá trình hợp tác dự án, và tạo các cuộc họp cho nhóm BIM. Tuy nhiên còn có những vấn đề trong mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án, đặc điểm lãnh đạo và khả năng mở rộng trong một tổ chức. BIM roles Cấu trúc BIM Profiles dưới đây mô tả vai trò và trách nhiệm của các vị trí trong các công ty kiến trúc, kết cấu ở ba quy mô tổ chức khác nhau: nhỏ, vừa và lớn. Tên của các vai trò sẽ thay đổi giữa các tổ chức nhưng trọng tâm phải giữ được sự nhất quán. Hơn nữa, các hồ sơ BIM này sẽ mô tả các loại trách nhiệm, thay đổi sự tập trung về mặt kỹ thuật sang vai trò lãnh đạo và tập trung vào mức độ doanh nghiệp. Xin lưu ý rằng những trách nhiệm này có tính chất cơ bản, không phải là phần mềm cụ thể và mỗi tổ chức riêng có thể có một số trách nhiệm được thay đổi. Đây cũng là một căn cứ để tham khảo nhằm hiểu rõ vai trò và mối quan hệ trong một tổ chức, cũng như xác định cơ hội của việc sử dụng BIM trong toàn bộ tổ chức.

Quy mô công ty khoảng 10 người

BIM profiles

Quy mô công ty khoảng 50 người

BIM profiles

Quy mô công ty khoảng 200 người

BIM profiles Một số vị trí BIM trong tổ chức đã được đề cập ở trên như:
  • BIM Technician
  • BIM Job Captain
  • BIM Manager
  • Enterprise BIM Leader
FEATURED TOPIC