B.I.MPHẦN MỀMREVIT

BIM Execution Plan

BIM EXECUTION PLAN

BIM EXECUTION PLAN

Những người đã tiếp cận công nghệ BIM một thời gian sẽ không lạ lẫm gì với khái niệm BIM Execution Plan (BEP). Đây là một trong những tài liệu quan trọng cho toàn đội ngũ BIM team, nó được đề cập xuyên suốt toàn bộ dự án.BIM EXECUTION PLAN

Một số mục cần được liệt kê trong BEP như sau:

Introduction – Phần giới thiệu

Section A: Project Details – Chi tiết về dự án

A1: Project Information – Thông tin dự án

A2: Project Description – Mô tả dự án

A3: Project Schedule, Phases, Milestones – Tiến độ, phân đoạn, các mốc dự án

A4: Project BIM Team Contacts- Thông tin liên hệ đội ngũ BIM của dự án

Section B: BIM Scope – Phạm vi dự án BIM

B1: BIM Uses – Mục đích sử dụng mô hình

B2: BIM Standards & Software – Phần mềm và tiêu chuẩn BIM

B3: BIM Targets – Các mục tiêu BIM

B4: Project Meetings – Các cuộc họp BIM

Section C: Model Organization – Tổ chức mô hình

C1: Project Language – Ngôn ngữ của dự án

C2: Project Units – Đơn vị của dự án

C3: Annotative Precision – Mức độ chính xác

C4: Unique Reference System File- Tệp chứa hệ thống tham chiếu chung

C5: Project Base Point – Điểm cơ sở của dự án

C6: Shared Coordinate System – Hệ thống tọa độ chia sẻ chung

C7: Project File Structure Diagram – Cấu trúc đặt tên tệp dự án

C7: Project Model Types – Các kiểu mô hình của dự án

C8: Revit Model Types – Các kiểu mô hình Revit

C8.1: Revit Model Naming By Discipline – Quy tắc đặt tên tệp Revit theo từng bộ môn

C9: Worksets – Nhóm làm việc

Section D: Model Level of Detail – Mức độ chi tiết của mô hình

D1: Model Contents – Cách thức mô hình

Section E: Collaboration – Kết hợp làm việc

E1: File Coordination & Project Coordination – Định vị tệp dự án

E2A: Revit Files & Export – Xuất và làm việc với tệp Revit

E3A: CAD Content & Export Revit to CAD – Xuất từ Revit sang CAD và cách thức của CAD

E3B: Cad Content & Import CAD to Revit – Nhập CAD vào Revit và cách thức của CAD

E4: Coordination & Clash Detection – Phát hiện xung đột và phối hợp làm việc

Section F: Appendices – Các phụ lục


Những ai mới tìm hiểu về công nghệ BIM có thể tham khảo nhiều bài viết khác trên trang trước khi đi sâu vào vấn đề này.

Trả lời