PAS 1192-2:2013

PAS 1192-2:2013

Chỉ dẫn kỹ thuật về quản lý thông tin cho giai đoạn đầu tư/chuyển giao dự án xây dựng sử dụng BIM

PAS 1192-2-2013

Hiện tại, thuật ngữ BIM được hiểu rất nhiều nghĩa, phụ thuộc vào ứng dụng, bộ môn, cá nhân,…Tuy nhiên, trái tim của BIM là quản lý thông tin. Một lượng thông tin khổng lồ được tạo ra trong suốt quá trình triển khai một dự án xây dựng, thông tin này còn được bổ sung thêm trong suốt thời gian vận hành của công trình. Nên rất hiển nhiên là cần thiết phải có một quy trình để quản lý hiệu quả việc tạo và sử dụng tối ưu lượng thông tin này. Đấy chính là quy trình BIM Cấp độ 2 mà chính phủ Anh muốn hướng tới, chỉ đơn giản thế thôi. Trong đấy, PAS 1192-2 được xem là viên gạch đầu tiên cho BIM Cấp độ 2, mục đích chính là tạo ra một quy trình cho phép các bên làm việc cộng tác với nhau dưới sự giúp đỡ của công nghệ số. PAS 1192-2, chi có hơn 66 trang nội dung nhưng mang nhiều kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong PAS có quy trình làm việc cộng tác, có kỹ thuật xây dựng, có công nghệ thông tin, có đầu tư, có hợp đồng, có luật pháp, có BIM, có BAM, có BOOM… Xem chi tiết PAS 1192-2:

Nguồn: Tài liệu PAS 1192-2 được tham khảo từ BIM Viet Nam Community và các tác giả khác.

FEATURED TOPIC