Dự án BIM và các bên liên quan

Dự án BIM và các bên liên quan

DỰ ÁN BIM VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các dự án ngành công nghiệp xây dựng (AEC) ngày càng được quan tâm một cách thường xuyên, tuy nhiên các bên liên quan (stakeholders) còn đang đứng ngoài hệ thống BIM, có thể do những hạn chế về thiết kế kỹ thuật. Việc gắn kết các bên liên quan cùng tham gia BIM thực sự rất quan trọng, các đội ngũ cần có sự giao tiếp hiệu quả để đáp ứng mục đích thiết kế xây dựng. Các bên liên quan ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, và có những ảnh hưởng đến giai đoạn phê duyệt dự án.

Các bên liên quan trực tiếp:

  • CEO’s, Board of directors
  • Real estate Investors
  • Trade Unions
  • Local Governments

Các bên liên quan gián tiếp:

  • Neighbors
  • Trade Unions
  • Lobbies
Các tác nhân khác:
  • Media, Press and Opinion Leaders
Xem thêm: BIM là gì? BIM Tools? File mẫu Revit? BIM Modeling? Lưu ý khi triển khai dự án BIM?