B.I.MPHẦN MỀMTIN CÔNG NGHỆ

Công cụ BIM (BIM Tools)

Bộ môn kiến trúc:

Revit , MagiCAD, ArchiCAD, VectorWorks Architect , Digital Project, Energy Plus (DOE‐2), Bentley Architecture

Bộ môn cơ, điện nước:

FINEhvac, Green Building Studio, Ecotect, AutoCAD MEP, Revit MEP

Bộ môn kết cấu:

RAM Steel, Revit Structure, Tekla Structures

Đơn vị nhà thầu:

Constructor, Timberline, Innovaya, NavisWorks

Đơn vị chế tạo:

Solibri Model Checker, CATIA, CADPipe, FINEhvac

Chủ đầu tư:

AutoCAD 3D, Timberline, VICO, Autodesk Design Review

 

Trả lời