BIM Manager là gì?

BIM MANAGER LÀ GÌ?

BIM Manager là những thành viên chủ chốt trong nhóm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ BIM cho doanh nghiệp.

BIM Manager

Các nhà quản lý này cần phải nhận thức tầm quan trọng của công nghệ BIM, và họ phải biết làm thế nào và khi nào thì áp dụng quy trình làm việc BIM cho dự án khác nhau của công ty. Một số yêu cầu đối với BIM Manager như:

Quản lý tài liệu thông tin dự án

BIM Manager
 • Xác định những thách thức
  • Phân tích những hạn chế của dự án
  • Thu thập dữ liệu dự án
  • Làm quen với nhóm dự án
  • Thiết lập vai trò và trách nhiệm
  • Thiết lập tiến độ xây dựng và chuyển giao mô hình BIM
 • Xác định các công cụ
  • Nền tảng mô hình hóa cho các bộ môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện nước)
  • Phối hợp hệ thống
  • Tối ưu các mô hình và files được chuyển đến
  • Sử dụng các tài liệu tham khảo bên ngoài

Quản lý mô hình

BIM Manager  
 • Thiết lập các mốc dự án dựa vào tiến độ chuyển giao
  • Các mục tiêu của dự án
  • Quản lý chất lượng
 • Quản lý thông tin mô hình
  • Mức độ phát triển dự án (Level of Development)
  • Các thông tin yêu cầu

Phối hợp

BIM Manager
 • Thiết lập các phương thức và công cụ để phối hợp BIM
 • Quản lý mô hình và đưa ra chiến lược kết hợp làm việc
 • Giám sát các cuộc họp phối hợp (BIM Meeting)
 • Quản lý các phụ lục
FEATURED TOPIC