5 bước thiết lập một dự án phối hợp BIM

5 bước thiết lập một dự án phối hợp BIM

5 bước thiết lập một dự án phối hợp BIM

Để có kế hoạch hợp lý cho nỗ lực điều phối, người ta phải hiểu phạm vi và thách thức của công việc. Thiết lập một dự án phối hợp BIM bao gồm việc liên lạc cởi mở và liên tục với đội ngũ vận hành dự án, từ tiền xây dựng đến khi bắt đầu dự án, xây dựng các tiêu chuẩn và chiến lược truyền thông cho những người tham gia trong quá trình phối hợp. thiết lập dự án phối hợp BIM Sử dụng các bước dưới đây để hướng dẫn xây dựng chiến lược phối hợp, tiến độ, tìm hiểu các nguồn lực và thông tin cần thiết cho công việc.

1. Pre-planning: định nghĩa phạm vi áp dụng BIM trong giai đoạn tiền xây dựng.

Việc thiết lập một dự án hợp tác BIM thành công bắt đầu từ giai đoạn tiền xây dựng, ngay cả trước khi nhận được dự án. Lập kế hoạch trước trong giai đoạn tiền xây dựng bằng cách dự đoán nhu cầu BIM và thực hiện các bước cần thiết để hướng tới một kịch bản tốt nhất trong công việc.

2. BIM Execution Plan: thiết lập các vai trò và trách nhiệm của các đơn vị khi thực hiện BIM

Kế hoạch thực thi BIM sẽ thay đổi theo từng dự án, dựa trên nhu cầu cụ thể của dự án và loại hợp đồng. Nó cũng sẽ thay đổi dựa trên từng vùng miền và đơn vị kinh doanh.

3. Schedule & Scope: thiết lập các lịch biểu phối hợp BIM từng tuần và ngày tháng chuyển giao dự án BIM

Khi bắt đầu dự án, làm việc với nhóm dự án của bạn để xem xét phạm vi phối hợp và cùng nhau phát triển một kế hoạch phối hợp thực tế, bắt đầu từ các mốc xây dựng, làm việc ngược lại và chi tiết hơn cho việc phối hợp hàng tháng và hàng tuần.

4. Technology Set up: phần mềm, phần cứng, iRoom

Xác định và mua sắm các nguồn lực công nghệ cần thiết mà bạn sẽ cần cho sự phối hợp trong công việc, không chỉ về phần mềm và phần cứng BIM, mà còn các công nghệ khác hỗ trợ truyền thông và tổ chức nhóm. Đối với phòng ốc iRoom để phối hợp BIM, bạn cần đánh giá không gian đã phân bổ để phối hợp để hiểu những khó khăn và lên kế hoạch cho một không gian làm việc hiệu quả, có sự hợp tác. Suy nghĩ về những cách mà bạn không chỉ tối ưu hóa hiệu quả của cuộc họp mà còn tạo ra môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo.

5. Coordination Kick off: bắt đầu dự án

Cuộc họp khởi động dự án thường diễn ra ngay sau khi có mô hình từ các nhà thầu phụ MEP. Tại cuộc họp, bạn nên thảo luận các tham số và các mong đợi cho nỗ lực điều phối, lập kế hoạch phối hợp BIM và đưa ra các kế hoạch thực hiện đáng tin cậy sau đó.