Tạo bản vẽ mặt bằng kết cấu trong Revit

TẠO BẢN VẼ MẶT BẰNG KẾT CẤU TRONG REVIT

Trong bài viết này, tác giã sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo 1 mặt bằng kết cấu trong Revit sử dụng biến Shared Parameters đã được gán cho các cấu kiện. Để thực hiện được điều này, ta cần thực hiện 3 bước sau:
 • Các cấu kiện Revit đã được gán "Tên cấu kiện".
 • Sử dụng công cụ ghi chú cấu kiện (Tag) trong Revit.
 • Chỉnh sửa lại Family ghi chú trong Revit.

Phần 1: Sử dụng công cụ ghi chú

 • Vào Annotate\Tag All.
 • Chọn đối tượng cần ghi chú là Structural Framing Tags.
 • Nhấn OK.
mặt bằng kết cấu trong Revit

Phần 2: Chỉnh sửa Family ghi chú

 • Chọn 1 ghi chú, sau đó nhấn Edit Family.
 • Trong phần chỉnh sửa Family, chọn Edit Label và nhấn New để chọn được biến "Tên cấu kiện" trong dự án.
 • Sử dụng 2 biến: Tên cấu kiện + Type Name, và hiệu chỉnh các Prefix, Surfix.
mặt bằng kết cấu trong Revit
 • Nhấn OK và chọn Load into Project để cập nhật kiểu ghi chú mới.
 • Kết quả thu được:

mặt bằng kết cấu trong Revit

Hoàn thiện thêm các phần ghi chú sàn, ghi kích thước, ghi cao độ, hatch các vị trí sàn hạ cốt để thu được mặt bằng kết cấu hoàn chỉnh.

Bạn đọc cần xem trước bài viết Làm chủ Shared Parameter trong Revit để hoàn thiện được một mặt bằng kết cấu trong Revit.

FEATURED TOPIC