Hình dạng thép trong Revit

Bảng thống kê cốt thép liệt kê danh sách các dầm, cốt thép trong dầm gồm số hiệu, hình dạng, đường kính, độ dài, đường kính uốn, khối lượng thép. Đồng thời cốt thép được liệt kê theo thứ tự số hiệu trong mỗi cấu kiện (dầm, cột, sàn, đài móng, bể nước...).Ở một số phiên bản gần đây, phần mềm Revit đã cho phép người dùng thêm biến hình dạng vào mỗi family hình dạng thép, biến đó có tên "Shape Image" Ngoài ra, Revit còn cung cấp hình dạng thép dựa trên yêu cầu địa phương mà mã cốt thép phù hợp với nhiều quốc gia trên thế giới. Các hình dạng thép (Rebar Shape) không chứa các biến hình dạng (Shape Image), nên người dùng phải tự tùy chỉnh và thêm thuộc tính này vào mỗi family. Người dùng có thể tùy chỉnh biến hình dạng thép Shape Image: Dưới đây là kết quả bảng hình dạng thép của hầm bê tông cốt thép đơn giản: Xem thêm: Vẽ thép dầm, vẽ thép đài móng trong Revit.
FEATURED TOPIC