Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
Theo đó, nhà nước khuyến kích, tạo điều kiện để các chủ thể liên quan áp dụng BIM, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trọng hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Thông qua việc áp dụng BIM hướng tới  mục tiêu thực hiện tiết kiệm ít nhất 30% về chi phí quy đổi tổng hợp từ các chủ thể có liên quan thực hiện áp dụng BIM, tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
Trách nhiệm của Bộ xây dựng cần đưa ra chương trình đào tạo khung đáp ứng việc áp dụng BIM phù hợp với vị trí, yêu cầu công việc trong đầu tư xây dựng và vận hành, bảo trì công trình. Tổ chức đào tạo thí điểm cho một số chủ thể tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì công trình xây dựng. Bộ cần chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp cho việc áp dụng BIM; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền có liên quan đến hướng dẫn áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ xây dựng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của bộ mình, ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách khuyến kích áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý. Bản phê duyệt đề án có kèm phụ lục "Kế hoạch và phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án".
Chi tiết xem tại đây.
FEATURED TOPIC