What is BIM?

What is BIM?

What is BIM?

BIM là viết tắt của Building Information Modelling. BIM là một quy trình làm việc. BIM không phải là một thuật ngữ hoặc đối tượng vật lý. what is bim BIM được phân thành 4 mức độ, mỗi mức độ thể hiện mức độ trưởng thành và chứa đựng các kiểu dữ liệu khác nhau.
  • Level 0: dữ liệu CAD thông thường
  • Level 1: dữ liệu 2D & 3D
  • Level 2: dữ liệu 4D & 5D BIMs
  • Level 3: dữ liệu 6D...iBIM
Mỗi mức độ BIM thể hiện sự gia tăng về khả năng tích hợp và cộng tác làm việc.
  • Level 0: dạng bản vẽ, đường nét, hình dạng
  • Level 1: dạng bản vẽ 2D, mô hình 3D
  • Level 2: mô hình thông tin BIMs bao gồm yếu tố tiến độ, chi phí
  • Level 3: mô hình tích hợp về quản lý vòng đời dự án
Một số các công ty cung cấp giải pháp ứng dụng BIM hiện nay: what is bim Level 0: Autocad Level 1: Autocad, Revit, Tekla, ArchiCAD Level 3: Revit, Navisworks, Tekla, Viewpoint, Solibri, Aconex, ArchiCAD, GenieBelt Nguồn: geniebelt.com