Công cụ thiết kế chính của bạn là gì?

Phần mềm Revit được sử dụng nhiều hơn Autocad, chiếm gần 1/3 tổng việc sử dụng các phần mềm thiết kế khác. Tiếp sau đó là phần mềm Civil 3D.
Một số nhóm khác lại có những báo cáo nói rằng, họ không sử dụng bất kỳ điều gì ngoài những phần mềm chính của họ. Vậy công cụ thiết kế chính của bạn là gì?
FEATURED TOPIC