4 bước cơ bản để mô phỏng tiến độ 4D

Mô phỏng 4D có thể hiểu là mô phỏng tiến độ xây dựng, là quá trình thể hiện kết quả liên kết giữa mô hình 3D công trình và bảng tiến độ đã được lập sẵn.Trong bài viết này, tác giả sẽ tóm gọn lại 4 bước để mô phỏng tiến độ 4D như sau: Công cụ áp dụng: Phần mềm mô hình 3D + Synchro Pro (lập tiến độ và mô phỏng 4D)

Bước 1: tạo mô hình 3D

4 bước để mô phỏng tiến độ 4D Mô hình gồm các cấu kiện cơ bản như dầm, cột, sàn, đài móng, mặt đứng,... dựa trên các yêu cầu mô phỏng. Mô hình này được tạo lập từ các phần mềm dựng 3D, và lưu ý rằng ta không yêu cầu mô hình chính xác đến 100%, mà chỉ cần đủ cho công tác mô phỏng.

Bước 2: lập bảng tiến độ trong Synchro Pro hoặc một số các phần mềm khác.

4 bước để mô phỏng tiến độ 4D

Bước 3: chèn mô hình 3D vào Synchro Pro và liên kết chúng với bảng tiến độ.

4 bước để mô phỏng tiến độ 4D Lưu ý rằng bảng tiến độ phân rã dạng WBS cần phải phù hợp với LOD của mô hình 3D.

Bước 4: diễn họa và xuất kết quả.

4 bước để mô phỏng tiến độ 4D 4 bước để mô phỏng tiến độ 4D Vì vậy, quy trình làm việc này sẽ mang lại lợi ích trong giai đoạn đấu thầu khi bạn không có thời gian để tạo mô hình 3D đầy đủ và muốn thể hiện các phương pháp thi công, tổng mặt bằng, phân tích tác động theo thời gian, kiểm soát dự án ngay cả khi không có phòng BIM trong công ty. /.Admin
FEATURED TOPIC