Kế hoạch chiến lược áp dụng BIM tại Brazil (BIM-BR)

Chiến lược BIM tại Brazil

Chiến lược BIM-BR được tổ chức theo mục đích, mục tiêu, hành động, chỉ số và mục tiêu theo một lược đồ lôgic chính xác. Các kết quả mong đợi từ phương thức BIM được nêu bởi chính phủ Brazil như sau:
 • Đảm bảo tăng năng suất trong ngành xây dựng công.
 • Tăng chất lượng xây dựng trong các công trình công cộng.
 • Tăng độ chính xác của công tác lập kế hoạch, quản lý tiến độ xây dựng một cách kịp thời và đáng tin cậy hơn và dự đoán chi phí ước tính chính xác.
 • Góp phần vào việc thực hiện tính bền vững của tòa nhà để giảm thiểu chất thải liên quan đến việc phá dỡ các công trình công cộng.
 • Giảm sự biến đối của dự án.
 • Tăng mức độ chuyên môn của các đối tượng tham gia.
 • Giảm chi phí hoạt động của các công trình được thực hiện.
Chiến lược này dự tính 9 mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến các sáng kiến và dự án để thực hiện BIM quốc gia.

Mục tiêu 1: truyền bá về BIM và tất cả các lợi ích của nó.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Đưa ra kế hoạch truyền thông về BIM và lợi ích của nó thông qua các ấn phẩm, sự kiện và truyền thông.
 • Thông báo cho các bên liên quan, đơn vị cung ứng về việc áp dụng BIM.
 • Phổ biến rộng các công cụ triển khai, chẳng hạn như các hướng dẫn và nền tảng BIM.

Mục tiêu 2: Phối hợp đào tạo cho các lĩnh vực công để chuẩn bị cho việc áp dụng BIM.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Thiết lập các kế hoạch cho việc áp dụng BIM trong chính quyền công và cải tạo các quy trình nội bộ.
 • Hành động của chính phủ liên bang bằng cách sử dụng BIM (chẳng hạn như cung cấp các mô hình xây dựng tiêu chuẩn).
 • Thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Mục tiêu 3: tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư vào BIM trong cả lĩnh vực công và tư nhân.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Tạo các chương trình khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
 • Thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế để thu hút đầu tư.
 • Tạo điều kiện khuyến khích thuế cần thiết cho việc thực hiện các công nghệ liên quan đến BIM.

Mục tiêu 4: khuyến khích đào tạo liên quan đến các quy trình và phương pháp BIM.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Định nghĩa các mục tiêu và kỹ năng BIM cho từng cấp độ thực hiện.
 • Thúc đẩy các khóa học BIM và khóa đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu.
 • Thiết lập các chương trình cập nhật và đánh giá các số liệu một cách chuyên nghiệp.

Mục tiêu 5: các quy tắc về hợp đồng công khai dựa trên việc áp dụng BIM.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil

Các nỗ lực đang được thực hiện để hỗ trợ việc áp dụng BIM trong các công trình công cộng. Thông qua một loạt các luật và quy định đề xuất cùng với các chương trình của chính phủ BIM ở Brazil.

Mục tiêu 6: xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn và các giao thức cụ thể cho việc áp dụng BIM.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Công bố tài liệu kỹ thuật tham khảo về việc áp dụng BIM vào các dự án dân dụng và cơ sở hạ tầng.
 • Định nghĩa khung pháp lý về yêu cầu cho đối tượng BIM cho các dự án dân dụng và cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu 7: phát triển một nền tảng và một kho lưu trữ BIM quốc gia.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil

Nền tảng BIM sẽ là một kênh giao tiếp quan trọng cho các bên liên quan trong lĩnh vực xây dựng, để truyền bá thông tin và thực hành tốt nhất về sử dụng BIM. Ngoài ra, việc thành lập một thư viện Quốc gia BIM (BNBIM) để tạo kho lưu trữ cho các đối tượng kỹ thuật số.

Mục tiêu 8: khuyến khích sử dụng các công cụ dựa trên BIM.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực ICT
 • Sắp xếp các chương trình nội bộ cho chiến lược BIM BR với các chương trình khác của chính phủ liên quan đến phát triển kỹ thuật số (thành phố thông minh, ngành công nghiệp 4.0, v.v.).

Mục tiêu 9: tăng cường phát triển và ứng dụng các công nghệ mới liên quan đến BIM.

kế hoạch thực hiện bim tại brazil
 • Khuyến khích việc cập nhật và ứng dụng các giải pháp Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
 • Ưu đãi đầu tư vào các phòng thí nghiệm BIM tại các tổ chức khoa học, công nghệ.
 • Điều chỉnh các chương trình nghiên cứu, phát triển.
 • Điều chỉnh chương trình nghị sự với các chương trình khác của chính phủ bị ảnh hưởng bởi Chiến lược BIM-BR.
 • Mở rộng mạng lưới truyền thông dữ liệu ở các vùng ưu tiên cho Chiến lược BIM-BR.