Bảng tiêu chuẩn Cobie trong BIM

Cobie (Construction Operations Building Information Exchange) là tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý thông tin tài sản bao gồm các không gian và trang thiết bị. Nó được kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM), tiếp cận với giai đoạn thiết kế, xây dựng và quản lý tài sản công trình.

Dữ liệu Cobie giúp lưu trữ các dữ liệu dự án quan trọng, như danh sách thiết bị, bảng dữ liệu sản phẩm, việc bảo hành, danh sách thiết bị thay thế, các lịch trình bảo dưỡng phòng ngừa. Các thông tin này là rất cần thiết để hỗ trợ các hoạt động, bảo trì, quản lý tài sản khi công trình được xây dựng.

Cobie được tích hợp vào các phần mềm lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành, hoạt động, bảo trì và quản lý tài sản.

Bảng tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu Cobie:

 • Design model: mô hình thiết kế
  • Contact: các thông tin liên hệ
  • Facility: các trang thiết bị cơ sở
  • Floor: hệ kết cấu sàn
  • Space: được phân loại sử dụng OmniClass, tổng diện tích (Gross Area) được tính trong Revit.
  • Zones: các phạm vi được phân chia.
  • Type: có đầy đủ thông tin về Name, Category, Description, Asset Type.
  • Components: có đầy đủ thông tin về Name, Description, Type and Spaces.
  • Systems: có đầy đủ thông tin về Name, Category (OmniClass), Components.
  • Document: các tài liệu
  • Attribute: các thuộc tính
 • Construction model: mô hình thi công xây dựng
  • Type: các thông tin được cập nhật bởi nhà sản xuất, số hiệu, thông tin bảo hành, mức giá thay thế.
  • Component: gồm Serial Number, ngày lắp đặt (installation date), ngày bảo hành, ghi chú số hiệu.
  • Các thiết bị được cung cấp cho các loại đối tượng (Spare part).
  • Thuộc tính được cung cấp đầy đủ cho các đối tượng theo Type và Component.
 • Commissioning model: mô hình vận hành
  • Attributes: các thuộc tính được hiệu chỉnh dựa trên đo đạc thực tế.
  • Documents: các tài liệu được kết nối với bảng Cobie.