Những cảnh báo và yêu cầu đối với mô hình Revit

Những cảnh báo và yêu cầu đối với mô hình Revit
Một số cảnh báo và các yêu cầu đối với mô hình Revit mà chúng ta cần phải lưu ý:
 • Overlapping of design elements: trùng lặp các đối tượng thiết kế (đặc biệt là tường và ranh giới các phòng).
 • All floors are subdivided by room: tất cả các sàn phải được phân chia bởi phòng.
 • Space enclosures: tất cả các phòng phải được bao bởi tường và sàn nhà.
 • Every space has a name and a room number: mỗi phòng phải có tên và số hiệu phòng, kể cả phần ô thoáng và khu cầu thang.
 • Only one space instance per space: không được trùng lặp việc đặt các phòng.
 • Resolve all orphans: giải quyết tất cả các đối tượng thừa, do copy/paste.
 • All walls are connected to the bottom of slab: tất cả các tường được mô hình đến đáy sàn.
 • All mechanical spaces are defined floor to floor: các không gian phòng kỹ thuật được định nghĩa từ sàn dưới tới sàn trên.
 • Plenums are defined as  a separate space: phòng thông gió được định nghĩa bởi một không gian riêng biệt.
 • All mechanical systems are defined: các hệ thống kỹ thuật phải được định nghĩa trước.
 • Diffusers are placed in defined spaces and attached to corresponding walls: các thiết bị khuếch tán được đặt trong các phòng và gắn vào tường tương ứng.
 • Ensure that the Revit Mep file is linked to the Revit architectural file: đảm bảo rằng file Revit cơ điện được kết nối vào file Revit kiến trúc.
 • Ensuring that all system components within a workset belong to that workset: cần phải gán đúng tên workset cho các cấu kiện khi dùng trong dự án.
 • Ensuring that all mechanical zones are defined: các phòng kỹ thuật phải được định nghĩa từ trước.
 • Ensureing that there are no unassigned components: các cấu kiện đều phải được gán vào View\User Interface\System Project.
 • Mapping Mep space names to architectural room names: ánh xá đúng tên phòng cơ điện vào tên phòng kiến trúc.