Những cảnh báo và yêu cầu đối với mô hình Revit

Một số cảnh báo và các yêu cầu đối với mô hình Revit mà chúng ta cần phải lưu ý:

 • Overlapping of design elements: trùng lặp các đối tượng thiết kế (đặc biệt là tường và ranh giới các phòng).
 • All floors are subdivided by room: tất cả các sàn phải được phân chia bởi phòng.
 • Space enclosures: tất cả các phòng phải được bao bởi tường và sàn nhà.
 • Every space has a name and a room number: mỗi phòng phải có tên và số hiệu phòng, kể cả phần ô thoáng và khu cầu thang.
 • Only one space instance per space: không được trùng lặp việc đặt các phòng.
 • Resolve all orphans: giải quyết tất cả các đối tượng thừa, do copy/paste.
 • All walls are connected to the bottom of slab: tất cả các tường được mô hình đến đáy sàn.
 • All mechanical spaces are defined floor to floor: các không gian phòng kỹ thuật được định nghĩa từ sàn dưới tới sàn trên.
 • Plenums are defined as  a separate space: phòng thông gió được định nghĩa bởi một không gian riêng biệt.
 • All mechanical systems are defined: các hệ thống kỹ thuật phải được định nghĩa trước.
 • Diffusers are placed in defined spaces and attached to corresponding walls: các thiết bị khuếch tán được đặt trong các phòng và gắn vào tường tương ứng.
 • Ensure that the Revit Mep file is linked to the Revit architectural file: đảm bảo rằng file Revit cơ điện được kết nối vào file Revit kiến trúc.
 • Ensuring that all system components within a workset belong to that workset: cần phải gán đúng tên workset cho các cấu kiện khi dùng trong dự án.
 • Ensuring that all mechanical zones are defined: các phòng kỹ thuật phải được định nghĩa từ trước.
 • Ensureing that there are no unassigned components: các cấu kiện đều phải được gán vào View\User Interface\System Project.
 • Mapping Mep space names to architectural room names: ánh xá đúng tên phòng cơ điện vào tên phòng kiến trúc.

Trả lời