Tagged: what is BIM

what is bim 0

What is BIM?

Được phân thành 4 mức độ, mỗi mức độ thể hiện mức độ trưởng thành và chứa đựng các kiểu dữ liệu khác nhau.