Các đối tượng cơ bản của mô hình công trình BIM

Sau đây tôi sẽ liệt kê các đối tượng nhằm giúp bạn đọc có thể mô hình một cách đầy đủ, chi tiết theo các mức độ của dự án công trình có áp dụng BIM hiện nay.