Những cảnh báo và yêu cầu đối với mô hình Revit

Một số cảnh báo và các yêu cầu đối với mô hình Revit mà chúng ta cần phải lưu ý.