Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình trong xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.