Liên kết mô hình Tekla Structures và Autodesk Revit

Để liên kết mô hình BIM giữa 2 công cụ Tekla và Revit, người dùng có 2 tùy chọn…