Chuyển giao dự án tích hợp IPD và BIM

Là phương thức chuyển giao dự án mang tính tiếp cận toàn diện để xây dựng, trong đó tất cả các bên liên quan và các bên tham gia dự án cùng làm việc ở mức độ cộng tác cao.