Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.