BIM Level 2 là gì?

bim level 2 la gi

Liên quan đến việc phát triển thông tin xây dựng trong môi trường 3D kết hợp với dữ liệu tích hợp, được tạo ra trong các mô hình từ các bộ môn riêng biệt.