B.I.M

BIM là gì?

Đã đăng vào

BIM (Building Information Modeling) là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình.

B.I.M

What is BIM?

Đã đăng vào
what is bim

Được phân thành 4 mức độ, mỗi mức độ thể hiện mức độ trưởng thành và chứa đựng các kiểu dữ liệu khác nhau.