6 sự lãng phí của BIM

Việc quản lý các mô hình, phần mềm, quy trình, tiêu chuẩn, con người, đào tạo,…