Sử dụng phần mềm Robot Structural Analysis thiết kế kết cấu (phần 3)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU (PHẦN 3)

Thiết kế cốt thép cho kết cấu dầm và cột, so sánh với kết quả tính toán trong đồ án mẫu.

 • Gán thông số thiết kế cho các phần tử dầm cột trong mô hình
  • Design/ Required reiforcement of beam/column options/ Calculation paramater và gán các thông số thiết kế cho dầm cột

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • Kiểm tra diện tích cốt thép yêu cầu đối với dầm, cột trong mô hình trên
  • Ví dụ phần tử dầm 20 tầng 1, tiết diện 22×60.
  • Design/ Provided reiforcement of  RC elements/ Design beam/ Chọn Manual combinations

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • Thiết lập các thông số Calculations options & Reinforcement partern phù hợp với TCVN (sử dụng tiêu chuẩn SNIP của Nga gần giống với TCVN để thiết kế cốt thép)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • Lượng cốt thép yêu cầu trong phần tử dầm 20:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • So sánh kết quả bằng việc tính tay gối phải Mr = -136,59 KN được As=10.07 cm2
  • Chọn phần tử cột 3 tầng 1 (hình vẽ)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • Cùng kiểm tra kết quả tính thép của cột số 3, thực hiện tương tự dầm 20
  • Cài đặt thông số Bucking

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • Tính toán và xem các kết quả:
  • Kết quả tổ hợp tải trọng trên cột 3:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

 • Biểu đồ tương tác của cột:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

Mời bạn đọc xem thêm bài viết Sử dụng phần mềm Robot structural analysis thiết kế kết cấu (phần 1).

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply