Lộ trình BIM tại Việt Nam

Lộ trình BIM tại Việt Nam

LỘ TRÌNH BIM TẠI VIỆT NAM

NGUYÊN CỨU XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH TẠI VIỆT NAM

lo trinh BIM tai Viet Nam

NỘI DUNG TÀI LIỆU LỘ TRÌNH BIM:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình thông tin công trình (BIM) và ứng dụng của BIM trong ngành xây dựng 1. Định nghĩa, quá trình hình thành phát triển và lợi ích của BIM 2. Lợi ích của việc ứng dụng BIM cho các bên liên quan trong thiết kế, xây dựng và quản lý công trình 3. Các yếu tố tác động và các thách thức trong việc áp dụng BIM 4. Kinh nghiệm thế giới và khu vực về áp dụng BIM cho thiết kế, xây dựng và quản lý công trình 5. Tổng hợp các đánh giá định tính và định lượng đối với hiệu quả áp dụng BIM vào ngành xây dựng Chương 2: Kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng chiến lược áp dụng BIM cho ngành xây dựng 1. Kinh nghiệm Hoa Kỳ 2. Kinh nghiệm Singapore 3. Kinh nghiệm Trung Quốc 4. Kinh nghiệm Vương Quốc Anh 5. Một số nước khác 6. Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện chiến lược áp dụng BIM cho ngành xây dựng Chương 3: Thực trạng về áp dụng mô hình thông tin công trình tại Việt Nam 1. Khảo sát về hiện trạng áp dụng BIM tại Việt Nam 2. Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp BIM khi áp dụng vào thực tiễn thiết kế, xây dựng, đo bóc tiên lượng và lập dự toán, quản lý tiến độ thi công tại Việt Nam 3. Nghiên cứu thực tiễn triển khai BIM vào các dự án, doanh nghiệp 4. Tổng hợp kinh nghiệm áp dụng thực tiễn, thực trạng và phân tích các yếu tố đặc thù của Việt Nam Chương 4: Nghiên cứu xây dựng lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam 1. Nâng cao nhận thức về BIM cho các đối tượng hoạt động trong ngành xây dựng 2. Tạo cơ chế thuận lợi cho áp dụng BIM vào các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 3. Nâng cao năng lực về BIM cho các bên tham gia vào lĩnh vực xây dựng 4. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong áp dụng, gia công và phát triển các giải pháp về BIM 5. Khung đào tạo nhân sự để quản lý và triển khai BIM Xem chi tiết:
Nếu bạn đọc còn chưa rõ ràng về khái niệm BIM có thể xem thêm bài viết BIM là gì?