Kết nối nền tảng BIM với IoT để quản lý cơ sở vật chất

Kết nối nền tảng BIM với IoT để quản lý cơ sở vật chất
Mô hình thông tin công trình (BIM) là mô hình số chứa đựng các thông tin như hình học, mối quan hệ không gian và thông tin địa lý của hệ thống cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ các quyết định trong vòng đời của dự án. BIM and IoT BIM đã được mở rộng hơn rất nhiều, ngoài các yếu tố cơ bản trên 3D thì chúng còn được tích hợp yếu tố thời gian (tiến độ dự án) và chi phí, cũng như các ứng dụng khác như thực tế ảo và thực tế tăng cường. Còn khái niệm Internet of Things (IoT) đã được áp dụng ngày càng nhiều trong các sản phẩm khác nhau (nhà thông minh, các tiện ích mang theo người) để nâng cao năng suất làm việc, tăng sự thoải mái và mang tính giải trí. Bài viết này mô tả mối liên hệ giữa mô hình BIM, các thiết bị và dữ liệu cảm biến thực tế thu được và kết quả trực quan trên 3D để hỗ trợ các quyết định phức tạp đòi hỏi thông tin từ nhiều bộ môn. Sơ đồ kết nối một hệ thống thực nghiệm được thể hiện ở hình dưới đây: BIM and IoT Trong đó (từ dưới lên trên): 1. Các tòa nhà thực tế: bao gồm các tòa nhà, và các cảm biến và Arduino được triển khai trong không gian trong nhà để thực hiện thu thập dữ liệu môi trường. 2. Mô hình BIM: sau khi thiết lập một không gian 3D ảo và các vị trí cảm biến, dữ liệu môi trường thực được đưa vào môi trường ảo thông qua ứng dụng Firefly (có thể dùng Revit API). 3. Tham số: sử dụng Dynamo để tạo và điều chỉnh các nút nhằm phân tích và thu được kết quả theo các trường hợp thí nghiệm khác nhau. 4. Hỗ trợ ra quyết định: thể hiện kết quả một cách trực quan trên mô hình BIM. Rất nhiều các nút trong Dynamo đã được sử dụng để hình ảnh hóa dữ liệu: BIM and IoT Các thiết bị cảm biến được sử dụng gồm:
  • Humidity measurement range: 20 ~ 90% RH.
  • Humidity measurement accuracy: ± 5% RH.
  • Temperature measurement range: 0 ~ 50°C.
  • Temperature measurement accuracy: ± 2°C.
  • Power supply range: 3 ~ 5V
BIM and IoT Mô hình 3D của phòng thực nghiệm và vị trí đặt các Sensor: BIM and IoT Một số các kết quả thu được về nhiệt độ, độ ẩm và chỉ số dự đoán cảm giác nhiệt trung bình của con người.
  • Nhiệt độ:
BIM and IoT
  • Độ ẩm:
BIM and IoT
  • Chỉ số dự đoán cảm giác nhiệt trung bình:
BIM and IoT BIM and IoTNghiên cứu thực nghiệm này đề xuất một nền tảng để chuyển đổi dữ liệu cảm biến thành dữ liệu trực quan theo ngữ cảnh (đánh giá mức độ thoải mái) và trình bày trực quan hóa màu sắc kết quả trên mô hình BIM. Việc trực quan hóa như vậy cho phép người quản lý cơ sở vật chất có thể đánh giá, xem xét các tình huống và thực hiện các điều chỉnh thích hợp. Nguồn: An Automated IoT Visualization BIM Platform for Decision Support in Facilities Management,  Kai-Ming Chang, Ren-Jye Dzeng and Yi-Ju Wu -  Department of Civil Engineering in National Chiao Tung University.