Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 3)

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 3)

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT (PHẦN 3)

BLEND

Khối 3D tạo bởi 2 tiết diện. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Vẽ tiết diện đáy: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Chọn Edit Top để vẽ tiết diện đỉnh: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Chọn Edit Top để vẽ tiết diện đỉnh: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT

REVOLVE

Khối 3D tạo bởi 1 trục, các tiết diện. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Chọn Axis Line để vẽ trục: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Chọn Boundary Line để vẽ chu vi: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Nhấn Finish để tạo khối 3D: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT

SWEPT BLEND

Khối 3D tạo bởi 1 đường dẫn, 2 tiết diện. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Dùng Sketch Path vẽ đường dẫn: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Nhấn Finish kết thúc đường dẫn: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Select Profile 1, chọn Edit Profile và Finish: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Select Profile 2, chọn Edit Profile và Finish: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Nhấn Finish để tạo khối 3D: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT Mời bạn đọc xem thêm: Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 1)