Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 2)

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠO FAMILY TRONG REVIT (PHẦN 2)

Ta bắt đầu tạo thư viện Family, chọn New\Family:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Ví dụ: chọn file mẫu là Metric Furniture.rft

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Ta phải thành thạo 6 công cụ tạo khối như sau:

  • Extrusion: khối 3D tạo bởi 1 hoặc nhiều tiết diện.
  • Sweep : khối 3D tạo bởi 1 đường dẫn, 1 tiết diện.
  • Blend : khối 3D tạo bởi 2 tiết diện.
  • Sweep Blend : khối 3D tạo bởi 1 đường dẫn, 2 tiết diện.
  • Revolve : khối 3D tạo bởi 1 trục, các tiết diện.
  • Void Form : các công cụ tạo khối rỗng.

EXTRUSION

Khối 3D tạo bởi 1 hoặc nhiều tiết diện.

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Tiến hành vẽ các tiết diện:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Kết quả:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Một số ví dụ khác:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

SWEEP

Khối 3D tạo bởi 1 đường dẫn, 1 tiết diện.

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Vẽ đường dẫn, chọn Sketch Path:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Nhấn Finish để kết thúc vẽ đường dẫn:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Chọn Edit Profile để vẽ tiết diện: nên vẽ về phía chấm màu đỏ.

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Nhấn Finish để kết thúc vẽ tiết diện.

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Nhấn Finish để tạo khối 3D:

Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit

Mời bạn đọc xem thêm: Hướng dẫn chi tiết tạo Family trong Revit (phần 3)

Trả lời