PHẦN MỀMREVIT

Công thức tính toán trong Revit

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG REVIT

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG REVIT

Chúng ta thường xuyên sử dụng công thức tính toán trong Revit phục vụ phần thiết kế tham số, thống kê khối lượng và quản lý mô hình BIM…Do vậy việc làm chủ phần công thức này là rất quan trọng, sau đây tôi sẽ liệt kê một số phần mà các kỹ sư, kiến trúc sư hay dùng:

1. Phép tính mũ

Y=X^Y

2. Phép tính với π

A=pi() * (Radius * 2)

B=pi() * Diameter

C=pi() * Radius ^ 2

3. Phép tính căn bậc hai

A= sqrt(999)
B= sqrt(Width)
C= sqrt(Width + Height)

4. Phép tính Yes/No

Checked = 1 < 2
Unchecked = 1 > 2

5. Biểu thức điều kiện

IF (<điều kiện>, <kết quả nếu đúng>, <kết quả nếu sai>)

Một số phép toán: < > = / AND OR NOT

Một vài ví dụ:

IF (Length < 900, <true>, <false>)

IF (Length < 900, “Opening too narrow”, “Opening OK”)

IF ( AND (x = 1 , y = 2), <true>, <false>)

IF ( Length < 500 , 100 , IF ( Length < 750 , 200 , IF ( Length < 1000 , 300 , 400 ) ) )

Calc = if(Length A > Length B, Length A, Length B)

Return Length = if(Calc > Length C, Calc, Length C)

Return Length = if(A > D, if(A > C, if(A > B, A, B), if(B > C, B, C)), if(B > D, if(B > C, B, C), if(C > D, C, D)))

6. Biểu thức làm tròn

Round(x): làm tròn mức 0.5

Round ( 23.5) = 24
Round ( 23.6) = 24
Round (-23.4) = -23
Round (-23.5) = -23

Rounddown(x): làm tròn xuống

rounddown ( 23.9) = 23
rounddown (-23.0) = -23
rounddown (-23.5) = -24
rounddown (-23.9) = -24

Roundup(x): làm tròn lên

roundup ( 23.5) = 24
roundup ( 23.9) = 24
roundup (-23.0) = -23
roundup (-23.5) = -23

Các chủ đề được quan tâm nhất

Trả lời