BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là ai?

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là ai?

BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM MODELLER LÀ AI?

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là những tên gọi cho các vị trí công việc tại các công ty xây dựng có ứng dụng công nghệ BIM. Họ đảm đương những công việc khác nhau, tuy nhiên đều chung mục đích là xây dựng một đội ngũ nhân lực BIM hiệu quả nhất, nhằm tăng hiệu suất lao động. BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller Bài viết xin chia sẻ một số yêu cầu công việc liên quan tới việc áp dụng BIM trong xây dựng của những người làm BIM Manager, BIM Coordinator và BIM Modeller. BIM Manager BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller
 • Đưa ra các mục tiêu liên quan đến việc thực hiện BIM cho công ty.
 • Hợp lý hóa và mở rộng quy trình làm việc (BIM workflows) cho công ty.
 • Lập các bản hướng dẫn thực thi BIM (BIM Guide).
 • Kiểm soát thư viện và các tiêu chuẩn dự án BIM.
 • Lên các kế hoạch thực thi BIM (BIM Execution Plan).
 • Quản lý đội ngũ nhân lực BIM (BIM team) cho công ty.
BIM Coordinator BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller
 • Kiểm tra mô hình từ bên tư vấn và nhà thầu.
 • Kiểm soát xung đột trong mô hình BIM.
 • Chủ trì các cuộc họp BIM.
 • Quản lý và lưu trữ các mô hình BIM của dự án.
BIM Modeller BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller
 • Dựng mô hình kiến trúc, kết cấu.
 • Dựng mô hình cơ điện nước.
 • Dựng mô hình cơ sở hạ tầng.
 • Triển khai hồ sơ thiết kế từ mô hình BIM.
 • Kiểm soát mô hình và cập nhật thay đổi.
 • Tạo các bộ thư viện cho dự án
Mời bạn đọc xem thêm bài viết: 15 điều phần mềm Revit có thể làm được?