Dynamo tạo Rebar as Solid trong Revit

Giúp các Reviter tạo mô hình 3D cốt thép trong Revit một cách hoàn chỉnh hơn…