Phát hiện xung đột trong BIM

4D / Workflow Clash: giải quyết các xung đột về tiến độ cũng như các kế hoạch chuyển giao…