Hướng dẫn tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit

Mà không cần sử dụng các phần mềm chuyên dụng mô phỏng BIM 4D hiện nay…