4 bước cơ bản để mô phỏng tiến độ 4D

Bảng tiến độ phân rã dạng WBS cần phải phù hợp với LOD của mô hình 3D…