Điều chỉnh hiển thị cốt thép bằng Dynamo trong Revit

View as solid: cốt thép được hiển thị dạng khối gần giống thực tế.