BIM cho quản lý cơ sở vật chất, vận hành, bảo trì công trình

Sử dụng BIM cho quản lý cơ sở vật chất là cho phép tăng cường dữ liệu thông qua vòng đời của hệ thống…