Kế hoạch chiến lược áp dụng BIM tại Brazil (BIM-BR)

Chiến lược này dự tính 9 mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến các sáng kiến và dự án để thực hiện BIM quốc gia.