24 yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn lựa áp dụng BIM cho doanh nghiệp xây dựng

Rất nhiều các nguyên cứu đã chỉ ra rằng con người là nhân tố quan trọng nhất trong việc áp dụng BIM