Sử dụng phần mềm Robot Structural Analysis thiết kế kết cấu (phần 2)

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU (PHẦN 2)

Gán tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu:

  • Tĩnh tải:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Hoạt tải 1:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Hoạt tải 2:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Gió trái:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Gió phải:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Khai báo lại hệ số kể đến trọng lượng bản thân của hệ kết cấu (Self Weight=1.1): Factor=1.1

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Kiểm tra kết quả tính toán (trường hợp tĩnh tải, dầm phần tử 20):

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Phần tử cột 1:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

  • Kết quả tổ hợp bao:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS THIẾT KẾ KẾT CẤU

Mời bạn đọc xem thêm: Sử dụng phần mềm Robot structural analysis thiết kế kết cấu (Phần 3)

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *