TRANG TIN VỀ CÔNG NGHỆ BIM TRONG XÂY DỰNG Blog

0

Hình dạng thép trong Revit

Bảng thống kê cốt thép liệt kê danh sách các dầm, cốt thép trong dầm gồm số hiệu, hình dạng, đường kính, độ dài, đường kính uốn, khối lượng thép.