BIM Profiles: Vai trò và trách nhiệm

Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều bài viết liên quan tới hồ sơ BIM, vị trí, vai trò và trách nhiệm của BIM trong một tổ chức. Một trong số đó có tính...