Category: B.I.M

LOD trong BIM 0

LOD trong BIM

LOD 300: trong giai đoạn mô phỏng xây dựng (Construction Simulation).