Category: B.I.M

Define LOD in BIM 0

Define LOD in BIM

Việc mô hình hóa mức độ tối ưu của thông tin đảm bảo một quy trình hiệu quả cho các nhà thiết kế và chế tạo.

bảng tuần hoàn BIM 0

Bảng tuần hoàn BIM

Các giai đoạn cần thiết cho sự hợp tác chặt chẽ hơn (quá trình và con người) thông qua công nghệ, tiêu chuẩn và các công cụ hỗ trợ.